Dr Olivera Aleksić-Hill, Child Psychiatry Spec.
“Odnos subkliničkih epileptiformnih pražnjenja i kognitivnih poremećaja dece” – defended 17.12.1998 at the Faculty of Medicine

Dr Nevenka Buder, Neuropsychiatry Spec.
04.08.2003 defended Master’s thesis in the field of Neurosciences: “Psihomotorna epilepsija: morfološke promene na CT mozga i korelacija sa EEG nalazima i kliničkom slikom”

Dr Cvetana Crnobarić, Psychiatry Spec., Clinical Assistant
31.03.1998 defended Master’s thesis at the Faculty of Medicine, “Analiza nasilja u porodičnim odnosima psihotičnih bolesnika”

Dr Olga Čolović, Psychiatry Spec.
21.12.2006 defended Master’s thesis at the Faculty of Medicine. “Uticaj poremećaja povezanih sa stresom na kvalitet života”

Assist. Prof. Dr Saveta Draganić – Gajić, Psychiatry Spec.
30.01.1996 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Profile i biološka struktura ličnosti hipertireotičara”

r Bogdan Drakulić, Neuropsychiatry Spec.
25.03.1991 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis in the field of Social Psychiatry: “Etički aspekti komunikacije i manipulacije iracionalnim u grupi”

Dr Vesna Dukanac, Psychiatry Spec.
12.01.1996 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Kros –kulturalni aspekt ličnosti”

Dr Mirjana Jovanović, Neuropsychiatry Spec.
30.03.1995 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis in the field of Neurosciences: “Uporedna analiza dijagnostičkih kriterijuma I hiperkinetskog sindroma kod dece”

Dr Kostić Lelica, Neuropsychiatry Spec.
15.11.1991 defended Master’s thesis in the field of Psychotherapy: “Uloga opservera u grupnoj psihoterapiji – uticaj verbalne aktivnosti na grupnu dinamiku – lično iskustvo”

Dr Čedo Miljević, Psychiatry Spec., Clinical Assistant, Scientific Associate
09.01.1995 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis in the field of Neurosciences: “Uticaj kappa-opioidnog sistema na imuni odgovor pacova: efekat intraperitonealne adkministracije sintetskih agonista i antagonista”.

Dr Maja Milovanović, Neurology Spec.
18.02.1993 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Epidemiološko_klinička studija primarnih glavobolja u dece i adolescenata”

Dr Ivica Mladenović, Psychiatry Spec.
12.06.2006 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Moralno rasuđivanje u alkoholičarskoj porodici – komparativna analiza adolescenata i njihovih roditelja”

Dr Nikolić Sanja, Psychiatry Spec.
14.07.1998 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Pericentrične inverzije u humanom kariotipu”

Dr Snežana Nikšić, Neuropsychiatry Spec., Scientific Associate
12.11.1981 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis in the field of Medical Genetics: “Kvalitativna i kvantitativna obeležja dermatoglima u osoba sa hromosomskim ageracijama i u njihovih srodnika”

Dr Bojana Pejušković, Psychiatry Spec.
16.07.2009 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “ Sindrom sagorevanja kod lekara različitih specijalnosti (lekara opšte prakse, psihijatara i hirurga) – uloga ličnosti i strategija za prevladavanje stresa”

Assist. Prof. Dr Smiljka Popović – Deušić, Neuropsychiatry Spec.
29.09.1988 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Psihički poremećaji dece i omladine na teritoriji opštine Stari grad od 1973. do 1983. godine”

Dr Milan Zdravković, Psychiatry Spec.
15.12.2006 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Profili ličnosti i socijalne odlike politoksikomana sa akutnom psihotičnom epizodom”

Dr Marija Mitković
16.04.2009 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled; “Zlostavljanje u detinjstvu i adolescenciji kao faktor rizika za povećanu sklonost odrasle osobe ka zlostavljanju dece”

Dr Aleksandar Repac
18.10.2002 defended Master’s thesis titled: “Spontani intracerebralni hematomi: klinička slika, dijagnostika i kriterijumi izbora metode lečenja”

Jelena Radosavljev – Kirćanski, Medical Psychology Spec.
03.12.2004 at the Faculty of Philosophy defended Master’s thesis titled: “Stres roditeljstva kod majke i faktori rizika za psihosocijalni razvoj deteta”

Svetlana Zdravković, Medical Psychology Spec.
09.06.2003 at the Faculty of Philosophy defended Master’s thesis titled: “Psihodinamički aspekti ženskog u analitičkoj psihologiji i ličnom profesionalnom iskustvu”

Snežana Svetozarević, B.Sc. Psychology
22.06.2009 at the Faculty of Philosophy defended Master’s thesis titled: “Odnos između bazične strukture ličnosti i poremaćaja ličnosti”

Jasmina Vrbaški, B.Sc. Psychology
07.11.2010 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Mnestičke i egzekutivne funkcije temporalnih epilepsija kod odraslih”

Snežana Filipović
10.02.1999 at the Faculty of Political Sciences defended Master’s thesis titled: “Agresivnost dece u porodici alkoholičara”

Tanja Adamović, B.Sc. Special Pedagogy
27.06.2006 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Psiho-sosijalne karakteristike supruga alkoholičara i njihovih primarnih porodica”

Danica Bošković – Đukić, B.Sc. Special Pedagogy
06.05.1997 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Alkoholizam žena: nastanak, posledice i lečenje”

Vojislav Majkić, B.Sc. Special Pedagogy
31.03.1993 at the Faculty of Medicine defended Master’s thesis titled: “Psihopatologija primernih porodica beogradskih adolescenata korisnika droga”

Ana Radojković, B.Sc. Special Education
08.10.2010 at the Faculty of Special Education and Rehabilitation defended Master’s thesis titled: “Karakteristike govora i jezika dece sa socio-emocionalnim smetnjama”

Gordana Radivojević – Pilić, B.Sc. Biology
12.06.1987 at the Faculty of Sciences, Department of Biological Sciences, defended Master’s thesis titled: “Citogenetska studija mutagenog efekta alkilirajućeg agensa na ćelijama osoba sa disbalansom hromozoma 21”